logotypy


Staże dla uczestników projektu Aktywny Krok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi informuje, że rozpoczyna realizację staży dla uczestników projektu.
Wykaz dokumentów niezbędnych pracodawcy wnioskującemu o przyjęcie uczestnika na staż znajduje się w załączeniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza, że dysponuje płatnymi, trzymiesięcznymi miejscami stażowymi w następujących zawodach:
1.    Spawacz;
2.    Pracownik administracyjno – biurowy;
3.    Opiekun osób starszych;
4.    Magazynier z obsługą wózków jezdniowych;
5.    Kierowca wózków jezdniowych;
6.    Kosmetyka z wizażem i stylizacją paznokci;
7.    Sprzedawca z fakturowaniem komputerowym.


W ramach stażu zapewniamy:
1.    Stypendium stażowe na poziomie1600 zł netto miesięcznie;
2.    Pokrycie kosztów badań lekarskich;
3.    Ubezpieczenie NNW;
4.    Szkolenia BHP;
5.    Pokrycie kosztów przejazdu (trzymiesięczna migawka MPK);
6.    Refundacja kosztów opiekuna stażysty;
7.    Opiekę nad osobami zależnymi.


O przystąpienie do projektu mogą ubiegać się pracodawcy którzy:
1.    Prowadzą działalność gospodarczą na terenie Łodzi;
2.    Nie są w stanie likwidacji bądź upadłości;
3.    Nie zalegają z opłatami w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie;
4.    Posiadają wyodrębniony lokal do prowadzenia działalności;
5.    W okresie 365 dni przed złożeniem wniosku nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych.


Warunek:
1.    Pracodawca zobowiązuje się niezwłocznie po zakończeniu stażu zatrudnić stażystę. Zatrudnienie na zasadach: w przypadku stosunku pracy zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej 3 miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. W przypadku umowy zlecenia zawarcie umowy na minimum trzy miesiące, a wartość umowy będzie równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 
  1. wzór umowy trójstronnej >>>
  2. załącznik nr 1 do umowy - program stażu >>>
  3. załącznik nr 2 do umowy - lista obecności >>>
  4. załącznik nr 3 do umowy - wzór opinii o przebiegu stażu >>>
  5. załącznik nr 4 do umowy - potwierdzenie realizacji programu stażu (pracodawca, opiekun) >>>
  6. załącznik nr 5 do umowy - zaświadczenie o dbyciu stażu >>>
  7. załącznik nr 6 do umowy - wniosek o refundację >>>
  8. regulamin staży >>>
  9. wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu >>>
 

 

Books!