Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w Łodzi w dniu 10 sierpnia 2017 roku.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje, że rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące, które w wyniku nawałnicy poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych
w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o pomoc ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, składając wniosek do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.

Osoby i rodziny, które doznały szkód w budynkach/lokalach mieszkalnych lub gospodarczych w wyniku nawałnicy w dniu 10 sierpnia 2017 r., a dotąd nie złożyły wniosku o pomoc, mogą zgłaszać się
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi lub właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Kilińskiego 102/102a

tel. (42) 685 43 62, (42) 685 43 63

I Wydział Pracy Środowiskowej

ul. Tybury 16

tel. (42) 640 70 07

II Wydział Pracy Środowiskowej

ul. Grota Roweckiego 30

tel. (42) 640 15 50

IIl Wydział Pracy Środowiskowej

ul. Będzińska 5

tel. (42) 684 44 81

 

lub do rejonowego pracownika socjalnego.

 

 

W dniu 1 września 2017 r. Zarządzeniem Nr 6821/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi została powołana Komisja ds. szacowania strat w budynkach lub lokalach mieszkalnych, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych na terenie Miasta Łodzi.

 

Poniżej zamieszczono wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

 

Wytyczne dot. zasiłków na remont lub odbudowę z dnia 17 sierpnia 2017 r.  >>>

Wytyczne zasiłki do 6 tys >>>

Zmiana zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych >>>

OGŁOSZENIA

Books!