Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego
i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 12 marca 2014 r. do dnia 26 marca 2014 r., w formie składania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl,
  • na portalu „Łódź Aktywnych Obywateli” pod adresem www.aktywniobywatele.uml.lodz.pl w zakładce „Konsultacje” z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi”,
  • na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,http://mops.lodz.pl, a także
  • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony formularz można przekazać:

Uwaga: 
Propozycje, uwagi i opinie

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 12 marca 2014 r. bądź po dniu 26 marca 2014 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Wyniki Konsultacji:

 

Books!