Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu
Programu Wspierania Rodziny w Mieście Łodzi na lata 2012-2014

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 30 czerwca 2012 r. do dnia 13 lipca 2012 r. do godz. 16.00, w formie:

 1. protokołowanego spotkania z mieszkańcami Łodzi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami z możliwością składania propozycji, uwag i opinii do protokołu; spotkanie odbędzie się w Domu Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a w dniu 3 lipca 2012 roku, w godz. 16.00-18.00
 2. przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi - www.uml.lodz.pl (wejście przez banner „Konsultacje społeczne”),
  • na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, http://mops.lodz.pl/ ,
  • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy urzędu,
  • podczas spotkania o którym mowa powyżej.

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

Projekt Programu Wspierania Rodziny w Mieście Łodzi na lata 2012-2014 udostępniony będzie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi – http://www.uml.lodz.pl (wejście poprzez banner „Konsultacje społeczne”),
  • na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, http://mops.lodz.pl/ ,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź pok. 2, w godzinach pracy urzędu

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych,
  • złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 30 czerwca 2012 r. bądź po godz. 16:00 w dniu 13 lipca 2012 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

 

Books!