Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13 lipca 2012 r. do dnia 27 lipca 2012 r., w formie zgłaszania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi - www.uml.lodz.pl (wejście przez banner „Konsultacje społeczne”),
  • na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, http://mops.lodz.pl/,
  • w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony formularz można przekazać:

  • bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, w godzinach pracy urzędu.

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 13 lipca 2012 r. bądź po dniu 27 lipca 2012 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

 

Books!