Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

ogłasza otwarty nabór na partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 22.02.2016 r. poz. 217) na podstawie Zarządzenia Nr 4419/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Miasto Łódź/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi poszukuje partnerów wśród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. I.Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy
i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionymi partnerami. Miasto Łódź/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi będzie Liderem projektu.

 

 1. II.Cel projektu

Celem projektu będzie rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych
lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności.

W ramach projektu wsparciem objęte będą następujące grupy docelowe:

 1. 1.Osoby niesamodzielne,
 2. 2.Otoczenie osób niesamodzielnych, w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.


Zakres tematyczny konkursu:

 

 1. 1.Tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób)
  i sprzętu pielęgnacyjnego niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 2. 2.Sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego.

 

 1. III.Wymagania wobec potencjalnego partnera:
  1. 1.Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi w zakresie przygotowania projektu.
  2. 2.Podmiot prowadzi działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną prowadzenia (np. zapis w statucie, zapis KRS, zapisy ustawy).
  3. 3.Podmiot posiada minimum roczne doświadczenie w świadczeniu tych usług społecznych, które deklarują realizować w ramach projektu.
  4. 4.Podmiot posiada oddział/biuro na terenie Miasta Łodzi w okresie realizacji projektu.
  5. 5.Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
 • posiada dobrą kondycję finansową oraz spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
 1. 6.Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
  1. a)art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. b)art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  3. 7.Podmiot nie jest powiązany z Miastem Łódź, w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
   w perspektywie 2014-2020.

 

 1. IV.Kryteria wyboru (max 70Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnerów
  za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:
  1. 1.Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, w tym: zgodność opisów działań z dokumentacją programową, optymalność zaproponowanych harmonogramów działań, racjonalność i efektywność wydatków oraz ich zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  2. 2.Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe, wkład własny).
  3. 3.Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 

 1. V.Zasady zgłaszania ofert
  1. 1.Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik
   nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnerów.
  2. 2.Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w zakresie usług społecznych, które planuje się realizować.
  3. 3.Termin składania ofert trwa do dnia 30.03.2017r. do godz. 16.00.
  4. 4.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór na partnera
   w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Oferty można składać:

 1. a)osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,
  ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;
 2. b)lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem,
  że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do MOPS w Łodzi.
 3. 5.Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotów.

 

 1. VI.Procedura wyboru partnerów

 

 1. 1.Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja
  ds. wyboru partnerów, składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
 2. 2.Komisja ds. wyboru partnerów dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. 3.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnerów.
 4. 4.Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III oraz V jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.
 5. 5.Miasto Łódź/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.
 6. 6.Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
 7. 7.Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranych partnerów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji
  o wyborze partnerów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 8. 8.Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, w dniach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00, wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;
  z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.
 9. 9.Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.
 10. 10.Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.
 11. 11.Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.
 12. 12.Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia
  przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania
  w przypadku otrzymania dofinansowania.

 

 1. VII.Postanowienia końcowe.

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ogłaszający zastrzega sobie:

 1. 1.Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.
 2. 2.Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. 3.Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze na partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

  Pliki do pobrania:


 

 

 

OGŁOSZENIA

Books!