I.    Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie.
Jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.


Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego m.in. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia oraz sposób uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadzący rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog zatrudniony w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub inna osoba  wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Osoba usamodzielniana, wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby, co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności (wzór do pobrania tutaj >>>)

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnieni lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie (wzór do pobrania tutaj >>>).


Pomoc na kontynuowanie nauki:

 • przyznaje się osobie usamodzielnianej, o ile kontynuuje naukę w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania
 • zawodowego,wysokość pomocy wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.
 • pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia,

Pomoc na usamodzielnienie:

 • może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach,
 • może zostać wypłacona nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,
 • w przypadku, gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki,
 • w uzasadnionych przypadkach pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

 Wysokość tej pomocy zależna jest od okresu pobytu w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną –  nie mniej niż 3 300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat,
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną:
 • nie mniej niż 6 600 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • nie mniej niż 3 300 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • nie mniej niż 1 650 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku

 Pomoc na zagospodarowanie:

 • jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia,
 • w wysokości nie niższej niż 1 500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 000 zł,
 • może zostać przyznana w formie rzeczowej.

Uwaga !!!: Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana na wniosek osoby usamodzielnianej. Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli przed umieszczeniem w pieczy zastępczej osoba usamodzielniana mieszkała w Łodzi, wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki (wzór do pobrania tutaj>>>) i usamodzielnienie (wzór do pobrania tutaj>>>) , należy złożyć w:


Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149.


Osoba usamodzielniana, która planuje zamieszkać na terenie Łodzi, wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie  (wzór do pobrania tutaj>>>), składa także :

Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149.

Jeżeli osoba usamodzielniana planuje zamieszkać poza terenem Miasta Łodzi, wniosek o udzielenie pomocy na zagospodarowanie składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel.: 42 633-53-52

Books!