II.    Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych:
1.    Lokale mieszkalne

 • przysługują osobom, które opuściły pieczę zastępczą i nie mają zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych,
 • warunkiem, jest złożenie wniosku, w terminie nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletniości,
 • wniosek należy złożyć w Wydziale Budynków i Lokali Departamentu Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153,
 • wniosek można pobrać w ww. Wydziale

2.    Mieszkania chronione

Mieszkanie chronione jako jedna z form pomocy społecznej ma na celu przygotowanie osób tam przebywających do prowadzenia samodzielnego życia.

 • Mieszkanie przeznaczone jest na potrzeby uczących się lub pracujących pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), nieposiadających własnego mieszkania, których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej było miasto Łódź.
 • Prawo do zamieszkania w mieszkaniu chronionym mają osoby, którym świadczenie to, na ich wniosek, przyznane zostało w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się na zasadach określonych w jego regulaminie.
 • Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr LIII/1008/05 z dnia 7.09.2005 r.

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 5 placówek tego typu, dysponujących łącznie 30 miejscami:

 • mieszkanie chronione prowadzone przez podmiot niepubliczny – Fundację im. Joanny Bednarczyk mieszczące się przy .
  • al. Unii 18 m 5 - dysponuje 4 miejscami dla dziewcząt,
  • ul. Więckowskiego 51 m 16 – dysponuje 4 miejscami dla chłopców.
 • mieszkanie chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi mieszczące się przy:
  • ul. Marysińskiej 100 – dysponuje 9 miejscami,
  • ul. Aleksandrowskiej 123 – dysponuje 6 miejscami,
  • ul. Małachowskiego 74 – dysponuje 8 miejscami.
Books!