III.    Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia:
Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia jest realizowana poprzez umożliwienie osobom usamodzielnianym udziału w projektach obejmujących swoim zakresem zadania, które pozwolą im wejść na rynek pracy, a także udzielanie  informacji przydatnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.

1.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi:

w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt zakłada eliminowanie różnego rodzaju barier: strukturalnych, instytucjonalnych, społecznych i psychologicznych, na które napotykają osoby pragnące zaistnieć na rynku pracy. Uczestnikami projektu mogą zostać  wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, w wieku 15-25 lat będący w trakcie procesu usamodzielnienia.
Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania m. in. z:

  • wyjazdowych warsztatów rozwoju osobistego i zawodowego,
  • szkoleń zawodowych,
  • sfinansowania części kosztów nauki na poziomie wyższym
  • specjalistycznego poradnictwa (prawnego, psychologicznego, pedagogicznego)
  • konsultacji z doradcą zawodowym pozwalających określić predyspozycje zawodowe.

2.    Powiatowe Urzędy Pracy:

  • Łódź, ul. Milionowa 91 – dla osób zameldowanych na terenie Górnej, Śródmieścia i Widzewa,
  •  Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a - dla osób zameldowanych na terenie Bałut i Polesia,
  • osoby bez adresu stałego zameldowania obsługiwane są przez ww. Urzędy.

do których zadań należy m. in. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

Books!