PRZYWILEJE OFEROWANE PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ PROWADZĄCYM RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

Miasto Łódź oferuje rodzicom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka następujące przywileje:

  • za dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka nie ponosi się opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź (uchwała nr XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź),
  • dzieci uczące się i wychowujące w rodzinach zastępczych, posiadających czworo i więcej dzieci oraz w zawodowych rodzinach zastępczych mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej (uchwała nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi),
  • osoby rekomendowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi na rodziny zastępcze zawodowe, rodziny zastępcze niezawodowe oraz rodzinne domy dziecka mogą ubiegać się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu lokalowego Miasta na czas sprawowania funkcji (uchwała nr XXX/779/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi),
  • rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka podnosi się wynagrodzenie do kwoty nie niższej niż 2.500,00 zł miesięcznie (uchwała nr L/1253/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka),
  • rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego podnosi się wynagrodzenie do kwoty nie niższej niż 3.100,00 zł miesięcznie (uchwała nr L/1253/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka).
Books!