Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w związku z realizacją projektu systemowego „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach realizacji instrumentu aktywizacji zawodowej zorganizuje i sfinansuje w roku 2014 staże dla beneficjentów ostatecznych.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania staży określa art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.
Staż – jest to nabywanie prze osoby pozostające bez zatrudnienia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż ma na celu umożliwienie uczestnikowi bądź uczestniczce projektu nabycia umiejętności do wykonywania pracy oraz nabycia doświadczenia w środowisku pracy.
Ponadto mając na uwadze, że udział w stażu pozwoli osobie niezatrudnionej zdobyć wymagane doświadczenie zawodowe, dzienny wymiar czasu pracy powinien wynosić 8 godzin (jednocześnie nie może przekroczyć 8 godzin). Staż może odbywać się od poniedziałku do piątku. W uzasadnionych przypadkach, gdy charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, istnieje możliwość realizacji stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej.
Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu. Dni wolne udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje miesięczne stypendium.
Staż powinien odbywać się na podstawie programu stażu. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe osoby, która ma staż odbywać.
Wniosek zaleca się przedstawić osobiście u pracownika w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej w siedzibie Ośrodka, ul. Piotrkowska 149, pok. 32 w godzinach pracy Ośrodka celem weryfikacji.

OGŁOSZENIA

Books!